عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/18

اجازه ابقاي شعبه‌هاي دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران در لاهه پاريس و لندن به آن دفتر

1371.05.18 ـ .21695ت229ه ـ 1371.05.27 ـ 597
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.18 بنا به پيشنهاد شماره 200.1751 مورخ 1373.3.25 دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران، و‌تأييد وزارت امور خارجه، به استناد بند "ي" تبصره (2) قانون بودجه سال 1371 كل كشور، تصويب نمودند:
‌دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به ابقاي شعبه‌هاي خود در شهرهاي لاهه، پاريس و لندن اقدام نمايد.