عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/18

اجازه خريد ملك شماره ثبتي 1175 به سفارت عمان به منظور استقرار دفتر آن سفارت

1371.05.18 ـ .20918ت223ه ـ 1371.05.25 ـ 595
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.18 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه در اجراي ماده (5) آيين‌نامه "‌استملاك اتباع خارجه" ـ مصوب 1328.5.10 ـ‌تصويب نمودند:
‌خريد ملك شماره ثبتي 1175 فرعي از 3467 اصلي بخش 11 تهران ـ موضوع نامه شماره 713.791.10.4264 مورخ 1371.4.24 وزارت امور خارجه ـ‌توسط سفارت عمان به منظور استقرار دفتر آن سفارت، مجاز مي‌باشد.
‌وزارت امور خارجه مجاز است اقدامهاي لازم را در اين خصوص، به عمل آورد.