عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/18

انتصاب آقاي سيد علي نكويي به سمت استاندار چهارمحال بختياري

1371.05.18 ـ .21556ت222ه ـ 1371.05.25 ـ 594
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.18 بنا به پيشنهاد شماره .2890مت .1.11.3م مورخ 1371.5.18 وزارت كشور، و به استناد بند (3) ماده واحده"‌قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور" ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمودند:
‌آقاي سيد علي نكوئي به عنوان استاندار چهار محال و بختياري منصوب گرديد.