عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/18

‌افزودن شركت آهاب وابسته به وزارت نيرو در فهرست شماره 1 پيوست تصويب‌نامه سياست واگذاري سهام متعلق به دوت و‌سازمانها و شركتهاي دولتي و واگذاري سهام شركتهاي وزارت نيرو در شركت ياد شده

1371.05.18 ـ .21554ت221ه ـ 1371.05.25 ـ 593
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.18 بنا به پيشنهاد شماره 3339.100 مورخ 1371.5.7 وزارت نيرو تصويب نمودند:
‌شركت آهاب (‌سهامي خاص) وابسته به وزارت نيرو در فهرست شماره (1) پيوست تصويب‌نامه شماره .5283ت109ه مورخ 1370.3.29 موضوع سياست‌واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركت‌هاي دولتي اضافه شود و سهام شركت‌هاي وزارت نيرو در شركت ياد شده طبق تصويب‌نامه مرقوم و‌اصلاحيه آن ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .1213ت18ه مورخ 1371.2.1 ـ واگذار گردد.