عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/14

اجازه برگزاري سمينار بين‌المللي طيور به شركت سهامي طيور كشور

1371.05.14 ـ .20826ت219ه ـ 1371.05.24 ـ 583
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.14 بنا به پيشنهاد شماره .10.71.3471‌و مورخ 1371.5.10 وزارت جهاد سازندگي، به استناد تبصره (3) ماده (1)‌قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌برگزاري "‌سمينار بين‌المللي طيور" در سال 1372 توسط "‌شركت سهامي طيور كشور" از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير امكانات شركت ياد شده و شركت‌مرغك، مجاز مي‌باشد.