عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/11

مجاز بودن مأموريت مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري به مؤسسه‌هاي كيهان و اطلاعات

1371.05.11 ـ .30731ت211ه ـ 1371.05.20 ـ 552
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.11 بنا به پيشنهاد شماره 31.64 مورخ 1371.2.13 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، و به استناد بند "ب" ماده(11) قانون استخدام كشور، مصوب 1345 ـ تصويب نمودند:
‌مأموريت مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدامي كشوري، همچنين آن دسته از مستخدمان دولت كه مأموريت آنان تابع قانون ياد شده است، به‌مؤسسه‌هاي كيهان و اطلاعات مجاز مي‌باشد.
‌مدت اين مأموريت، حداكثر شش ماه خواهد بود كه در صورت نياز مؤسسه‌هاي ياد شده و موافقت مستخدم، تمديد آن به مدت شش ماه ديگر، بلامانع است.
‌حقوق و فوق‌العاده‌هاي اين قبيل مأموران از اعتبار مؤسسه محل مأموريت، قابل پرداخت مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح