عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/11

اجازه ورود و ترخيص هفت (7) دستگاه خودروي سواري توسط حوزه عليمه شهيد شاه‌آبادي

1371.05.11 ـ .21238ت210ه ـ 1371.05.19 ـ 551
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.11 بنا به پيشنهاد شماره 3306 مورخ 1371.2.5 وزارت صنايع سنگين، و به استناد بند (6) ماده واحده قانون "‌مقررات‌مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص (7) دستگاه خودروي سواري ـ موضوع نامه شماره 100.38 مورخ 1371.1.5 وزارت بازرگاني ـ توسط حوزه علميه شهيد شاه‌آبادي با‌پرداخت حقوق و عوارض گرمكي و سود بازرگاني مجاز مي‌باشد.