عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/7

اجازه اقدام نسبت به استخدام يك نفر پزشك به دانشگاه بين‌المللي امام خميني (‌ره)

1371.05.07 ـ .20996ت202ه ـ 1371.05.14 ـ 543
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.7 بنا به پيشنهاد شماره 72.7967.10.879 مورخ 1371.5.4 وزارت فرهنگ و آموزش عالي، و موافقت سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور، به استناد بند (‌الف) تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
‌دانشگاه بين‌المللي امام خميني (‌ره) مي‌تواند نسبت به استخدام يكي نفر پزشكي به صورت خريد خدمت با رعايت ساير قوانين و مقررات، اقدام نمايد.