عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/7

اجازه انتقال شش دانگ يك قطعه زمين واقع در بخش دوازده تهران از وزارت دفاع نيروهاي مسلح به سازمان اتكا

1371.05.07 ـ .20995ت198ه ـ 1371.05.14 ـ 541
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.7 بنا به پيشنهاد شماره 20 ـ 4082 ـ 133 مورخ 1370.8.19 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، به استناد ماده(117) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌انتقال قطعي شش دانگ يك قطعه زمين به شماره ثبتي (71) واقع در بخش دوازده تهران ـ معروف به اراضي باقره ـ از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح‌به سازمان اتكا مجاز مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح