عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13820
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/5/31
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/11

تصويبنامه در مورد برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با كشور بليز

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/5/11 بنا به پيشنهاد شماره 2190/511 مورخ 1370/11/27 وزارت امور خارجه، و به استناد تبصره بند (1) ماده (2) قانون «وظايف وزارت امور خارجه» مصوب 1364 تصويب نمود:
وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با کشوربليز، از طريق نمايندگي اکرديته اقدام نمايد.