عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13824
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/6/4
  • دستگاه مجری:[وزارت نيرو]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/18

تصويبنامه راجع به شمول سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمان ها و شركت هاي دولتي در مورد(شركت آهاب سهامي خاص)

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/5/18 بنا به پيشنهاد شماره 100/3339 مورخ 1371/5/7 وزارت نيرو تصويب نمود:
شرکت آهاب (سهامي خاص) وابسته به وزارت نيرو در فهرست شماره (1) سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمان ها و شرکت هاي دولتي اضافه شود و سهام شرکت هاي وزارت نيرو در شرکت ياد شده طبق تصويبنامه مرقوم واصلاحيه آن – موضوع تصويبنامه شماره 1213/ت 18 ه مورخ 1371/2/1 – واگذار گردد.