عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13824
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/6/4
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/11

تصويبنامه در خصوص مأموريت مستخدمين رسمي در مؤسسه هاي كيهان واطلاعات

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/5/11 بنا به پيشنهاد شماره 64/31 مورخ 1371/2/13 سازمان امور اداري و استخدامي کشور، و به استناد بند «ب» ماده (11) قانون استخدام کشوري – مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
مأموريت مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام کشوري، هم چنين آن دسته از مستخدمان دولت که مأموريت آنان تابع قانون ياد شده است، به مؤسسه هاي کيهان و اطلاعات مجاز مي باشد.
مدت اين مأموريت، حداکثر شش ماه خواهد بود که در صورت نياز مؤسسه هاي ياد شده و موافقت مستخدم ، تمديد آن به مدت شش ماه ديگر، بلامانع است.
حقوق و فوق العاده هاي اين قبيل مأموران از اعتبار مؤسسه محل مأموريت، قابل پرداخت مي باشد.