عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13824
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/6/4
  • تعداد مواد:29
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/14

آيين‌نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد شماره 4611.11 مورخ 1371.4.14 وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و فرهنگ و ارشاد اسلامي، به استناد‌تبصره يك ماده واحده "‌قانون واگذاري مسئوليت امور مربوط به ترابري هوايي به سازمان هواپيمايي كشور" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:

‌ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه، عبارت "‌سازمان" ناظر به "‌سازمان هواپيمايي كشوري" و عبارت "‌وزارت" ناظر [...ادامه]

‌ماده 2 ـ خدمات مسافرتي به دو نوع تقسيم مي‌شود: ‌الف ـ تنظيم برنامه مسافرتهاي هوايي [...ادامه]

‌ماده 3 ـ الف ـ هر شخص حقيقي و حقوقي، در صورتي كه بخواهد فقط به انجام [...ادامه]

‌ماده 4 ـ دارندگان پروانه مخصوص دفترهاي خدمات مسافرت هوايي، اجازه انجام امور زير را دارند:

‌ماده 5 ـ داوطلبان پروانه تأسيس دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي ـ اعم از شخص حقيقي [...ادامه]

‌ماده 6 ـ تضمين ياد شده در ماده (5) فقط براي پرداخت ديون مورد اختلاف مربوط به [...ادامه]

‌ماده 7 ـ مبلغ سپرده با ضمانت‌نامه را نمي‌توان آزاد نمود، مگر شش ماه پس از اينكه [...ادامه]

‌ماده 8 ـ در صورتي كه درخواست كننده پروانه، شخص حقيقي باشد بايد دست كم يك نفر را حسب [...ادامه]

‌ماده 9 ـ هر يك از مديران دفترهاي خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي (‌مدير عامل، رييس و [...ادامه]

‌ماده 10 ـ در صورتي كه هر يك از مديران دفترهاي خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي فوت [...ادامه]

‌ماده 11 ـ به منظور اجراي وظايف، زير: كميته‌اي با عنوان "‌كميته فني نظارت بر تأسيس و [...ادامه]

‌ماده 12 ـ كميته فني هر ماه يك بار براي رسيدگي به موارد مرتبط با بندهاي (‌الف) [...ادامه]

‌ماده 13 ـ كميته فني با حضور اعضا تشكيل مي‌شود و تصميمهاي كميته فني هنگامي معتبر است [...ادامه]

‌ماده 14 ـ دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي در موارد تعليق يا غلو پروانه از تاريخ [...ادامه]

‌ماده 15 ـ هر گاه دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي بيش از سه ماه بدون داشتن [...ادامه]

‌ماده 16 ـ دفترهاي خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي مكلفند قبل از به ثبت رساندن هر گونه تغيير در [...ادامه]

‌ماده 17 ـ در دفترهاي خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي در مورد شخص حقيقي، حضور دارنده پروانه [...ادامه]

‌ماده 18 ـ نام، نشاني كامل، شماره‌هاي تلفن و تلكس، ميزان سرمايه، شماره و نوع پروانه بايد [...ادامه]

‌ماده 19 ـ دفترهاي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي موظفند اطلاعات، مدارك و اسناد مورد درخواست در [...ادامه]

‌ماده 20 ـ مرجع رسيدگي به اعتراض آراي كميته فني در مورد لغو پروانه و استفاده يا [...ادامه]

‌ماده 21 ـ كميته عالي مركب از افراد زير مي‌باشد: ‌الف ـ رييس سازمان. ب [...ادامه]

‌ماده 22 ـ كميته عالي پس از شنيدن توضيح‌هاي كميته فني و حسب مورد شنيدن توضيح‌هاي دارنده [...ادامه]

‌ماده 23 ـ در صورت صدور پروانه دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي، لوحي با امضاي سازمان [...ادامه]

‌ماده 24 ـ همه دفترهاي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي موظفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ [...ادامه]

‌ماده 25 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مكلفند به تقاضاي سازمان [...ادامه]

‌ماده 26 ـ وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، مؤسسه‌هاي دولتي، شركت‌هاي وابسته به دولت و بانكها چنانچه بخواهند به [...ادامه]

‌ماده 27 ـ دفترهاي خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي مجاز نخواهند بود به غير از موارد مندرج [...ادامه]

‌ماده 28 ـ همه مؤسسه‌هايي كه به فعاليتهايي غير از موارد مندرج در اين آيين‌نامه اشتغال دارند، [...ادامه]

‌ماده 29 ـ با تصويب اين آيين‌نامه، همه مقررات مغايرت از درجه اعتبار ساقط مي‌شود.

[امضاء]معاون اول رييس‌جمهورـ حسن حبيبي


روابــــط صریـــــــــح