عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13811
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/5/19
  • تعداد مواد:32
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/4/28
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي - کميسيون امور اداري و استخدامي در تاریخ 1371/4/9

قانون رسيدگي به تخلفات اداري