عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13820
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/5/31
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/11

آيين‌نامه تشكيل بازارچه‌هاي مرزي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.11 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور و امور اقتصادي و دارايي، و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي‌جمهوري اسلامي، "‌آيين‌نامه تشكيل بازارچه‌هاي مرزي" را به شرح زير تصويب نمودند: