عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

ماده 21 -

وظايف و اختيارات بازرس همان است که در قانون تجارت و ديگر مقررات ، تعيين شده است.