عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

ماده 20 ـ

انجام وظايف بازرس قانوني (حسابرسي) صندوق بر عهده سازمان حسابرسي است.