عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13813
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/5/21
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/28

تصويبنامه در خصوص تراز فيزيكي سيمان و سهميه طرحهاي عمراني

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/4/28 بنا به پيشنهاد شماره 975 – 5/7214 – 1 مورخ 1371/4/24 سازمان برنامه و بودجه و تأييد کميته تخصيص ارز، به استناد بند (10) تبصره (29) قانون بودجه سال 1371 کل کشور تصويب نمود: