عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13814
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/5/22
  • تعداد مواد:12
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/24

آيين‌نامه بهداشت محيط

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 1320 مورخ 1370.2.11 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در اجراي بند (2) ماده(1) قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ مصوب 1367.3.3 مجلس شوراي اسلامي ـ آيين‌نامه بهداشت محيط را به شرح‌زير تصويب نمودند:

‌ماده 1 ـ تعاريف: ‌الف ـ بهداشت محيط: بهداشت محيط زراعت است از كنترل عواملي از [...ادامه]

‌ماده 2 ـ هر اقدامي كه تهديدي براي بهداشت عمومي شناخته شود، ممنوع مي‌باشد. وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

‌ماده 3 ـ آلوده كردن آب آشاميدني عمومي ممنوع است و يا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد [...ادامه]

‌ماده 4 ـ به منظور جلوگيري از روند رو به رشد آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني [...ادامه]

‌ماده 5 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور حفظ بهداشت عمومي مكلف است بررسيهاي [...ادامه]

‌ماده 6 ـ مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي موظف به همكاري و ارائه آمار و اطلاعات [...ادامه]

‌ماده 7 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است مراكز بهداشتي ـ درماني، آموزشي و [...ادامه]

‌ماده 8 ـ مراجع صادر كننده پروانه كسب مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني [...ادامه]

‌ماده 9 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي علاوه بر وظيفه قانوني مبارزه با ناقلان بيماريها، [...ادامه]

‌ماده 10 ـ به منظور پيشگيري از شيوع بيماريهاي منتقل شده به وسيله بند پايان و حيوانهاي [...ادامه]

‌ماده 11 ـ صدور مجوز ورود و ترخيص و كنترل بهداشتي هر نوع دام و فرآورده‌هاي خام [...ادامه]

‌ماده 12 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق شبكه‌هاي بهداشت، درماني و خانه‌هاي بهداشت [...ادامه]

[امضاء]معاون اول رييس‌جمهورـ حسن حبيبي