عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/31
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/5/10

بلامانع بودن استفاده از خدمات تعدادي از بازنشستگان موضوع نامه‌هاي وزارت كشاورزي و اقتصادي و دارايي و راه و ترابري و‌بهداشت، درمان در وزارتخانه‌هاي مربوط

1371.04.31 ـ .21016ت23ك ـ 1371.05.14 ـ 522
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.4.31 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده (8) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات بازنشستگان به شرح زير از تاريخ 1371.4.31 تبليغات پايان سال 1372 در دستگاه‌هاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع‌مي‌باشد:
1 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 1517.310.5690 مورخ 1371.4.10 وزارت كشاورزي، در آن وزارت.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 10247 مورخ 1371.4.14 وزارت امور اقتصادي و دارايي، در بانك مسكن.
3 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 671.11 مورخ 1371.3.25 وزارت راه و ترابري، در فرودگاه بين‌المللي امام خميني(‌ره).
4 ـ سه (3) نفر بازنشسته موضوع نامه‌هاي شماره 3868 مورخ 1371.4.28 و شماره 3471 مورخ 1371.4.19 و شماره 3511 مورخ 1371.4.10 وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي ايران، سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانهاي كرمان و تهران.