عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/31

اجازه برگزاري بيست و چهارمين كنفرانس رياضي كشور در سال 72 توسط دانشگاه شهيد بهشتي

1371.04.31 ـ .30003ت190ه ـ 1371.05.06 ـ 520
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.31 بنا به پيشنهاد شماره 13.7201.9985 مورخ 1371.4.27 وزارت فرهنگ و آموزش عالي، به استناد تبصره (3)‌ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌برگزاري" بيست و چهارمين كنفرانس رياضي كشور" در سال 1372 توسط دانشگاه شهيد بهشتي از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير امكانات آن دانشگاه،‌مجاز مي‌باشد.