عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/28

واگذاري رياست كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران نروژ به وزارت صنايع سنگين

1371.04.28 ـ .20900ت197ه ـ 1371.05.12 ـ 519
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.28 بنا به پيشنهاد شماره 16304 ـ 01 مورخ 1371.4.2 وزارت صنايع سنگين، و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌رياست كميسيون مشترك جمهوري اسلامي ايران ـ نروژ با وزارت صنايع سنگين باشد.