عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/28

انتصاب آقاي سيد علي‌اكبر طاهايي به عنوان استاندار گيلان

1371.04.28 ـ .20713ت195ه ـ 1371.05.10 ـ 518
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.28 بنا به پيشنهاد شماره .2405م مورخ 1371.4.23 وزارت كشور، و به استناد بند (39 ماده واحده "‌قانون راجع به‌حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور" ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمودند:
‌آقاي سيد علي‌اكبر طاهايي به عنوان استاندار گيلان مصوب گردد.