عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/28

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست ميليون ريال به منظور بهره‌گيري از خدمات متخصصان فقهي قضايي اقتصادي و ... به‌وزارت دادگستري

1371.04.28 ـ .17082ت191ه ـ 1371.05.06 ـ 517
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.28 بنا به پيشنهاد شماره .112‌الف1. مورخ 1371.2.12 وزارت دادگستري (‌سازمان بازرسي كل كشور)، و تأييد شماره5105 ـ 33 مورخ 1371.4.21 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ بيست ميليون (20.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به منظور بهره‌گيري‌از خدمات متخصصان فقهي، قضايي، اقتصادي و... در اختيار وزارت دادگستري (‌سازمان بازرسي كل كشور) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌برنامه و بودجه هزينه گردد.