عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/24

واگذاري دست كم ده واحد مسكوني در هر يك از استانهاي كشور و بيست واحد مسكوني در تهران به كاركنان با معرفي وزير‌آموزش و پرورش

1371.04.24 ـ 21002ه ـ 1371.05.14 ـ 513
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 810.14253 مورخ 1370.11.21 وزارت آموزش و پرورش و در اجراي جزء (‌الف) بند (3)‌ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌وزارت مسكن و شهرسازي موظف است علاوه بر تكاليف موجود، همه ساله دست كم، ده (10) واحد مسكوني در هر يك از استانهاي كشور و بيست (20)‌واحد مسكوني در تهران به كاركنان اداره‌ها، مناطق آموزش و پرورش و سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور با معرفي وزير آموزش و پرورش واگذار‌نمايد.