عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/24

تعيين توليدات صنعتي منظور در ماده 4 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 2 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي

1371.04.24 ـ 74670 ـ 1371.05.06 ـ 502
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.24 تصويب نمودند:
‌منظور از "‌توليدات صنعتي" در ماده (4) قانون "‌مالياتهاي مستقيم" ـ مصوب 1366 ـ و ماده (2) قانون "‌ماليات تعاون ملي براي بازسازي" ـ مصوب 1367 ـ،‌توليدات حاصل از واحدهاي صنعتي است كه داراي پروانه از وزارتخانه‌هاي صنعتي مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح