عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/24

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 500.000.000 ريال به منظور تجهيز مراكز توانبخشي به سازمان بهزيستي كشور

1371.04.24 ـ .17081ت183ه ـ 1371.04.31 ـ 500
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 13654 مورخ 1370.12.6 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شماره 5107 ـ33 مورخ 1371.4.21 سازمان برنامه و بودجه، و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور به منظور تجهيز‌مراكز جديد توان‌بخشي در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.