عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/24

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال به منظور پرداخت هزينه طرح‌هاي دفتر تبليغات دولت به وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي

1371.04.24 ـ .17504ت180ه ـ 1371.04.31 ـ 498
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 1.1447.26.214 مورخ 1371.3.4 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد شماره 5183 ـ33 مورخ 1371.4.22 سازمان برنامه و بودجه، و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور به منظور‌پرداخت هزينه طرح‌هاي دفتر تبليغات دولت در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ رديف 114000 ـ قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌برنامه و بودجه هزينه گردد.