عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/22

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ (4.113.810.000) ريال به منظور ادامه اجراي طرح‌هاي بازسازي مناطق زلزله‌زده به بنياد‌مسكن انقلاب اسلامي و دستگاه‌هاي اجرايي استان آذربايجان شرقي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)

1371.04.22 ـ .15694ت2ن ـ 1371.04.23 ـ 496
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره مناطق زلزله‌زده استان‌هاي گيلان و زنجان (‌موضوع نامه شماره 2574.1.5.52 مورخ 1371.4.15 وزارت كشور) كه‌بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و توافق بني وزارت شور و سازمان برنامه و بودجه به استناد جزء (4) بند "‌الف"‌تبصره (6) قانون بودجه سال (1371) كل كشور به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ مي‌گردد:
‌مبلغ چهار ميليارد و يكصد و سيزده ميليون و هشتصد و ده هزار (4.113.810.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ‌موضوع جزء (4) بند "‌الف" تبصره (6) قانون بودجه سال 1371 كل كشور به منظور ادامه اجراي طرح‌هاي بازسازي مناطق زلزله زده در قالب اعتبار طرح‌هاي‌استاني و ملي به شرح زير در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي ايران و دستگاه‌هاي اجرايي استان آذربايجان شرقي (‌خلخال) قرار مي‌گيرد.
1 ـ مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ريال در مرحله اول بر اساس مفاد صورتجلسه مورخ 1371.4.2 به منظور انجام هزينه‌هاي خدمات مديريت‌بازسازي مسكن مناطق زلزله‌زده استانهاي گيلان و زنجان در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه‌هزينه گردد. بديهي است اختصاص باقيمانده اعتبار مورد نياز در محله دوم بر اساس ارائه گزارش جامع توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي با تعيين اجزاء خدمات‌مديريت و ميزان پيشرفت اجزاء به طور جداگانه و اقلام مربوط به تفكيك هر طرح پس از بررسي‌هاي كارشناسي لازم و تأييد استانداران اين استانها به سازمان‌برنامه و بودجه و وزارت كشور صورت مي‌گيرد.
2 ـ مبلغ يكصد و سيزده ميليون و هشتصد و ده هزار (113.810.000) ريال جهت اجراي طرح‌هاي مورد نظر به شرح زير در اختيار سازمانهاي اجرايي استان‌آذربايجان شرقي (‌خلخال) قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد:
‌فصل آب ـ پروژه آب آشاميدني روستاي نمهيل مبلغ (10.000.000) ريال
ـ پروژه آب آشاميدني روستاي هشتچين مبلغ (60.000.000) ريال
‌فصل بهداشت، درمان و تغذيه: تجهيز بيمارستان خلخال مبلغ (43.810.000) ريال