عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/21
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/6/1

اجازه احداث يك واحد توليد الكتروتوتوردي‌سي موضوع نامه وزارت صنايع

1371.04.21 ـ .22379ت27ك ـ 1371.06.08 ـ 495
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.4.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع‌تصويب‌نامه شماره .93648ت911 مورخ 1368.10.23)، بنا به پيشنهاد وزارت صنايع تصويب نمودند:
‌احداث يك واحد توليد الكتروموتور دي‌سي (‌موضوع نامه شماره 10001 ـ 514966 مورخ 1370.10.2 وزارت صنايع) در يكي از نقاط صنعتي پيش‌بيني‌شده در تصويب‌نامه شماره .942ت119ه مورخ 1369.4.9 مجاز مي‌باشد.