عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/21

تعيين اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت

1371.04.21 ـ .17503ت181ه ـ 1371.04.31 ـ 492
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.21 بنا به پيشنهاد شماره 5151 ـ 33 مورخ 1371.4.21 سازمان برنامه و بودجه، به استناد قانون "‌اجازه ايجاد‌تسهيلات قانوني براي اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب سال 1371" ـ مصوب 1371.3.21 ـ تصويب نمودند:
‌اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت به شرح جدول پيوست تعيين مي‌گردد.