عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/17

اجازه ورود و ترخيص 3 دستگاه اتوبوس ايكاروس اهدايي به وزارت كشور

1371.04.17 ـ .15341ت175ه ـ 1371.04.28 ـ 486
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.17 بنا به درخواست شماره 32 ـ 7056 مورخ 1371.4.7 وزارت كشور و موافقت وزارت صنايع سنگين، به استناد بند(ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص (3) دستگاه اتوبوس ايكاروس، اهدايي به وزارت كشور ـ موضوع نامه شماره 20039 مورخ 1371.4.15 وزارت صنايع سنگين ـ با معافيت‌از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني مجاز مي‌باشد.