عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/17

انتصاب آقاي غلامرضا صحرائيان به عنوان استاندار كرمانشاهان

1371.04.17 ـ .20016ت174ه ـ 1371.04.28 ـ 478
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.17 بنا به پيشنهاد وزارت كشور، و به استناد بند (39 ماده واحده "‌قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين‌و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور" ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمودند:
‌آقاي غلامرضا صحراييان به عنوان استاندار كرمانشاهان منصوب گردد.