عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/14

واگذاري اختيار تصويب تأسيس هر نوع شركت، دفتر، شعبه و نمايندگي توسط دستگاه‌هاي اجرايي به كميسيون سياسي دفاع‌هيأت دولت

1371.04.14 ـ .40382ت228ه ـ 1371.05.27 ـ 474
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
‌اختيار تصويب تأسيس هر نوع شركت، دفتر، شعبه و نمايندگي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها، شركت‌هاي دولتي، بانكها و نهادهاي عمومي غير دولتي ـ‌موضوع بند "ي" تبصره (2) قانون بودجه سال 1371 كل كشور ـ به كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت واگذار مي‌گردد.
‌ملاك تصويب، موافقت اكثريت وزراي عضو كميسيون مي‌باشد. مصوبه‌هاي مزبور در صورت تأييد رييس جمهور، قابل صدور خواهد بود.