عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/14

اصلاح اجراي ضوابط اجراي قانون بودجه سال 1365 كل كشور با اصلاحات بعدي آن در سال 1371

1371.04.14 ـ .17368ت171ه ـ 1371.04.28 ـ 431
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد شماره 1798 ـ 2386.63 ـ 1 مورخ 1371.3.25 سازمان برنامه و بودجه، به استناد اصل يكصد و‌سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌در سطر پنج بند يك تصويب‌نامه شماره .3465ت35ه مورخ 1371.2.13، عبارت "‌و كاركنان شاغل در مراكز شبانه‌روزي و كارگاه‌هاي حمايتي و توانبخشي‌سازمان بهزيستي كشور" پس از عبارت "‌كادر درماني و بهداشتي" اضافه مي‌شود.