عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/14

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ (994.000.000) ريال بابت پرداخت هزينه‌هاي انجام شده جهت برگزاري كنفرانس حمايت از‌انقلاب اسلامي مردم فلسطين به دبيرخانه كنفرانس حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين

1371.04.14 ـ .16473ت169ه ـ 1371.04.23 ـ 427
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد دبيرخانه كنفرانس حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين و تأييد شماره 2127 ـ 4074.64 ـ 1‌مورخ 131.4.7 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ نهصد و نود و چهار ميليون (994.000.000) ريال كه معادل 763.000 دلار آن به صورت ارز باشد از محل اعتبار 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ‌موضوع بند "‌د" تبصره (6) قانون بودجه سال 1371 كل كشور، بابت پرداخت هزينه‌هاي انجام شده جهت برگزاري كنفرانس حمايت از انقلاب اسلامي مردم‌فلسطين، در اختيار دبيرخانه كنفرانس حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
‌مصرف اعتبار اين تصويب‌نامه تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت‌مستثني هستند ـ مصوب 1364 ـ و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد.