عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/14

‌اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي استيشن اهدايي به سازمان جنگلها و مراتع موضوع نامه وزارت جهاد سازندگي

1371.04.14 ـ .15226ت166ه ـ 1371.04.23 ـ 425
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و موافقت وزارت صنايع سنگين، و به استناد بند (6) ماده واحده "‌قانون‌مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي استيشن اهدايي به سازمان جنگلها و مراتع كشور ـ موضوع نامه شماره 2411 ـ .10.71‌و مورخ 1371.3.23 وزارت‌جهاد سازندگي ـ با رعايت مقررات مربوط مجاز مي‌باشد.