عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/14

تنفيذ تصويب‌نامه راجع به ورود موقت يا ترخيص قطعي خودروهاي اتباع عراقي براي اجرا در سال 1371

1371.04.14 ـ .14790ت165ه ـ 1371.04.23 ـ 424
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد شماره 1839.1.5.53 مورخ 1371.4.4 وزارت كشور و موافقت وزارت صنايع سنگين، به استناد بند(6) ماده واحده قانون مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص ـ مصوب 1370.3.19 تصويب نمودند:
‌تصويب‌نامه شماره 2349 ـ .44س.ت146ه مورخ 1370.4.26 براي اجرا در سال 1371 تنفيذ مي‌شود.