عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/14

اجازه ورود و ترخيص 6 دستگاه خودروي سواري پاجرو (‌ميتسوبيشي) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

1371.04.14 ـ .15644ت164ه ـ 1371.04.23 ـ 423
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و موافقت وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (6) ماده‌واحده "‌قانون مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص (6) دستگاه خودروي سواري پاجرو (‌ميتسوبيشي) ـ موضوع نامه شماره 3230 مورخ 1371.4.6 وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشكيـ با رعايت ساير مقررات مجاز مي‌باشد.