عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/14

اجازه برگزاري كنفرانس بين‌المللي شبكه سراسري برق توسط شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (‌توانير)

1371.04.14 ـ .15643ت163ه ـ 1371.04.23 ـ 422
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو، به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاشه هزينه‌هاي غير ضرور و‌جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌برگزاري "‌كنفرانس بين‌المللي شبكه سراسري برق (‌كنفرانس توانير)" توسط شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (‌توانير) در سال 1371 از محل منابع‌داخلي آن شركت مجاز مي‌باشد.