عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/10
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/4/24

اجازه استفاده از خدمات بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي

1371.04.10 ـ .14178ت15ك ـ 1371.04.02 ـ 418
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.4.10 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده (8) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌استفاده از خدمات بازنشستگان به شرح زير در دستگاه‌هاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي‌باشد:
1 ـ دو (2) نفر بازنشسته موضوع نامه‌هاي شماره 2619 مورخ 1371.3.23 و شماره 2757 مورخ 1371.3.25 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در‌سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان تهران و اداره كل مبارزه با بيماريها.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 1162.310.4707 مورخ 1371.3.20 وزارت كشاورزي، در اداره كل كشاورزي استان اصفهان.
3 ـ سه (3) نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 100.6848 مورخ 1371.3.17 وزارت معادن و فلزات، در آن وزارت.