عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/7

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ (320.000.000) ريال به وزيران، معاونان رييس جمهور مدير عامل سازمان صدا و سيما و رييس‌دفتر رييس جمهور

1371.04.07 ـ .16280ت168ه ـ 1371.04.23 ـ 415
‌‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.7 بنا به پيشنهاد شماره 4351 ـ 33 مورخ 1371.4.6 سازمان برنامه و بودجه، و به استناد ماده (55) قانون محاسبات‌عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ سيصد و بيست ميليون (320.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور تأمين‌شود و در اختيار وزيران، معاونان رييس جمهور، مدير عامل سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رييس دفتر رييس جمهور (‌هر يك ده ميليون ريال)‌قرار گيرد.