عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/7

اجازه برگزاري كنگره بزرگداشت سيد جمال‌الدين اسدآبادي توسط استانداري همدان

1371.04.07 ـ .11537ت161ه ـ 1371.04.17 ـ 414
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.7 بنا به پيشنهاد شماره 11.10937 مورخ 1371.3.19، و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر‌كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌برگزاري كنگره "‌بزرگداشت سيد جمال‌الدين اسدآباد" توسط استانداري همدان در سال 1372 از محل اعتبارات استانداري همدان، اداره كل ارشاد اسلامي همدان‌و سازمان ميراث فرهنگي همدان، مجاز مي‌باشد.