عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/7

اجازه برگزاري نمايشگاه و سمينار بين‌المللي تجهيزات فرودگاهي توسط شركت مهندسي فرودگاه‌هاي كشور

1371.04.07 ـ .15413ت159ه ـ 1371.04.17 ـ 413
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.7 بنا به پيشنهاد شماره 3673.11 مورخ 1371.3.25 وزارت راه و ترابري، و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون "‌نحوه‌اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌برگزاري "‌نمايشگاه و سمينار بين‌المللي تجهيزات فرودگاهي" در سال 1371 توسط شركت مهندسي فرودگاه‌هاي كشور، از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير‌امكانات آن شركت مجاز مي‌باشد.