عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/7

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال جهت مطالعه طراحي و ايجاد سرويسهاي بهداشتي در اردوگاه تربيتي قم به‌سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور

1371.04.07 ـ .11996ت156ه ـ 1371.04.17 ـ 410
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.7 بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد شماره 1513 ـ 2222.60 ـ 1 مورخ 1371.3.27 سازمان برنامه و‌بودجه، و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 قانون بودجه سال 1371 كل كشور در اختيار سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز‌مدارس كشور به منظور مطالعه، طراحي و ايجاد سرويسهاي بهداشتي و سكوهاي چادر، در اردوگاه تربيتي شهر قم قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با‌سازمان برنامه و بودجه، هزينه گردد.