عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/3

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و دويست و نود ميليون ريال جهت تأمين اعتبار نيازهاي ضروري به وزارت تعاون

1371.04.03 ـ .16535ت145ه ـ 1371.04.13 ـ 409
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.3 بنا به درخواست شماره 2.1270 مورخ 1371.3.18 وزارت تعاون، و پيشنهاد شماره 5047 ـ 5014.84 مورخ1371.4.1 سازمان برنامه و بودجه، و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ يك ميليارد و دويست و نود ميليون (1.290.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ قانون بودجه سال 1371 كل‌كشور، به منظور تأمين اعتبار نيازهاي ضروري در اختيار وزارت تعاون قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.