عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13808
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/5/15
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/14

اصلاح تصويبنامه اضافه كار ساعتي كاركنان دولت

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/4/14 بنا به پيشنهاد شماره 1798 – 63/2386 – 1 مورخ 1371/3/25 سازمان برنامه و بودجه، به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در سطر پنجم بند يک تصويبنامه شماره 3465/ت 35 ه ـ مورخ 1371/2/13، عبارت «و کارکنان شاغل در مراکز شبانه روزي و کارگاههاي حمايتي و توانبخشي سازمان بهزيستي کشور» پس از عبارت «کادر درماني و بهداشتي» اضافه مي شود.