عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13808
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/5/15
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/17

تصويبنامه در خصوص عدم معافيت خودروها از 30% سود بازرگاني

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/4/17 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمرکي – مصوب سال 1350 – تصويب نمود:
معافيت سي درصد (30%) سود بازرگاني کالاهاي وارده شده از طريق جزيره کيش و بندرهاي خرمشهر و آبادان و چوييبده – موضوع تصويبنامه هاي شماره 4887/ت 95 ه مورخ 1370/3/25 و شماره 75457/ت 549 ه مورخ 1370/12/28 شامل خودرو نمي باشد.