عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13808
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/5/15
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/17

تصويبنامه راجع به فهرست آفات عمومي و قرنطينه اي داخلي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/4/17 بنا به پيشنهاد شماره 5708 ـ 19/730/5094 مورخ 1371/4/13 وزارت کشاورزي، و به استناد ماده (16) قانون حفظ نباتات – مصوب 1346 – فهرست آفات عمومي و قرنطينه اي داخلي را به شرح زير تصويب نمود: