عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13808
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/5/15
  • تعداد مواد:40
  • دستگاه مجری:[وزارت مسكن و شهرسازي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/24

آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پيشنهاد شماره 1.9627 مورخ 1370.11.21 وزارت مسكن و شهرسازي، و به استناد ماده (17) قانون‌زمين‌شهري ـ مصوب 1366 ـ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين هري را با اصلاحات زير تصويب نمودند:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه